Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty.

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu. Ustalając podstawę opodatkowania. Podatnicy mogą natomiast odliczyć od przychodu wydatki określone w art. 26 ust. 1 updof. Pod warunkiem, że nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu, wskazanych w art. 26 ustawy o PIT (oprócz podanych powyżej),
  • ulgi abolicyjne

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać: • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej • przedsiębiorstwa w spadku • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatkowa zależy od wykonywanej działalności i waha się od 2% do 17%.
  • 17 proc. – najwyższa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Naliczana jest w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, z działalności wykonywanej osobiście, bez zatrudniania osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu na podstawie dowolnych umów. Chodzi np. o działalność adwokatów, notariuszy, agentów ubezpieczeniowych. • 15 proc. – stawka w przypadku przychodów osiąganych m.in. w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, magazynowania i przechowywania cieczy i gazów, reprodukcji komputerowych nośników informacji, związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją, kulturalnych i rozrywkowych, reklamowych i innych. • 14 proc. – w przypadku przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych czy w zakresie specjalistycznego projektowania. • 12 proc. – stawka w przypadku przychodów ze świadczenia usług m.in. związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, oprogramowania systemowego czy użytkowego, a także usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. • 10 proc. – stawka w przypadku przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. • 8,5 proc. – stawka w przypadku przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. od przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułu przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy i o podobnym charakterze. Dotyczy również świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych, wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy itp. • 8,5 proc. – stawka w przypadku m.in. przychodów z działalności usługowej, ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom, świadczenia usług w zakresie edukacji, ze świadczenia usług związanych z działalności bibliotek, archiwów, muzeów itp. • 5,5 proc. – w przypadku przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, przychodów m.in. z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii itp. • 3 proc. – stawka w przypadku przychodów z działalności gastronomicznej, działalności usługowej w zakresie handlu, usług związanych z produkcją zwierzęcą itp. • 2 proc. – stawka w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.
W 2023 roku z opłacania ryczałtu skorzystają m.in. przedsiębiorcy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, których przychody w 2022 roku nie przekroczyły 9 654 400 zł.
Scroll to Top