Obsługa kadrowo-płacowa

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług kadrowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla mikrofirm. W ramach oferowanych przez nas usług, zapewniamy dedykowaną i fachową obsługę kadrową. Rozwiązanie to pozwoli na maksymalne uproszczenie i efektywność w zakresie działalności Państwa firmy. Zleć obsługę kadrowo-płacową nam. Wszystkim się zajmiemy.

Jaki zakres usług świadczymy?

W ramach obsługi kadrowo- płacowej proponujemy m.in.:
– sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
– prowadzenie ewidencji pracowników, ich akt osobowych, a także wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy, w tym z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i wielu innych,
– wyliczanie wynagrodzeń, tworzenie list płac, prowadzenie kartotek płacowych pracowników i zleceniobiorców,
– pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę,
– wszechstronna realizacja rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, PFRON,
– sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych płatników oraz ubezpieczonych,
– pracowników do ZUS-u, również w obszarze miesięcznych deklaracji i raportów,
– sporządzanie miesięcznych deklaracji o zaliczkach na podatek dochodowy,
– sporządzanie rocznych deklaracji na potrzeby Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRON,
– tworzenie sprawozdań statystycznych dotyczących spraw pracowniczych,
– sporządzanie zestawień dotyczących zatrudnienia np. dla celów optymalizacji zasobów ludzkich.

Szkolenia BHP

W ramach prowadzonej obsługi kadrowo-płacowej zapewnimy również stosowne szkolenia dla pracowników z zakresu szkolenia BHP.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zgodnie z art. 67(33) par. 1: Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W jej przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do pokrywania jej kosztów.

Nie, ryczałt wypłacany jest w przypadku pracy zdalnej częściowej lub stałej. Jeżeli pracownik korzysta z pracy okazjonalnej nie przysługuje mu wypłata zryczałtowana.

Od 7 kwietnia 2023 r. zostaną uchylone zapisy w KP dotyczące telepracy. Zamiast nich w kodeksie pojawia się praca zdalna. Okres przejściowy wyniesie 6 miesięcy od 7 kwietnia 2023 r.

Tak, od 1 lipca 2023 zostaje zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Z tym dniem znowu stają się obowiązkowe badania w pracy. Przypomnijmy: każdy pracownik ma obowiązek poddawać się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom zleconym przez lekarza medycyny pracy, a skierowanie na tego typu badania wydaje pracodawca i to on pokrywa koszty. Jako pracodawca masz okres przejściowy w który wynosi 180 dni. W tym czasie konieczne jest wysłanie pracowników na badania jeżeli podczas pandemii nie były wykonywane.

Tak, w przypadku przyjmowania nowego pracownika do pracy masz obowiązek: zapewnić pracownikowi przeszkolenie w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Odbycie szkolenia ogólnego i na stanowisku pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należą do nich między innymi: • prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp zaznajamianie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac • wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy • dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz informowanie o sposobach posługiwania się tymi środkami. W przypadku przyjmowania nowego pracownika do pracy masz obowiązek: • zapewnić pracownikowi przeszkolenie w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Odbycie szkolenia ogólnego i na stanowisku pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika

Scroll to Top